Ochrana osobních údajů

 1. SOUHLAS A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   

  Správcem osobních údajů je obchodní společnost P & M PEDAG Czech s.r.o., IČO: 027 55 173, se sídlem: U Michelského mlýna 1535/8a, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82325 (dále též jako „správce“). Jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje.

  V souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jako „GDPR“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním (dále též jako „zpracování“) mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

  Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

   

  OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ O VÁS ZPRACOVÁVÁME

  • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, popř. číslo průkazu totožnosti, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;
  • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa, adresa sídla;
  • údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby a údaje o reklamacích;
  • vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, nákupní seznamy, sledované produkty, vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky;
  • údaje o vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení.
  • Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Vaše údaje v takovém případě používáme zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb a personalizaci reklam. S používáním cookies tímto vyjadřujete svůj souhlas.

   

  Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpracováván strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů, jakož i v písemné podobě.

  Správce nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

  Správce prohlašuje, že ke zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedeným v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

   

  DŮVODY ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

  • Nákup zboží a služeb: vaše osobní údaje zpracováváme především k tomu, abychom řádně vyřídili a doručili vaši objednávku. Pokud nastane jakýkoliv problém či problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit a s kým komunikovat.
  • Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
  • Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit.
  • Marketingová činnost.
  • Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům.
  • Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.
  • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku či nárok nebo v případě prokázání doručení objednaného zboží). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

   

  PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby.
  • Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

  Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.

  • Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu office@pedag.cz nebo na tel. čísle +420 601 177 178.

   

  PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM SUBJEKTŮM

  Třetím subjektům předáváme Vaše osobní údaje v následujících případech:

  • Doručení zboží: dopravce by vám nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, příp. tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit.
  • Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner: pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, příp. tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Tento smluvní partner poté uvedené osobní údaje musí předat dopravci, který bude zboží doručovat, protože jinak by vám dopravce nebyl schopen zboží doručit.
  • Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) nebo telemarketingu můžeme k rozesílce či telefonním hovorům využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.
  • Právní a daňoví poradci, popřípadě státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). K Vašim údajům může mít přístup i naši daňoví poradci a osoby pověřené vedením účetnictví (např. daňové doklady). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

   

  DOBA, PO KTEROU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  V první řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

  V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 4 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

  V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 4 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.

  Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

  Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 4 roky po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

   

  OSOBNÍ ÚDAJE OSOB MLADŠÍCH 15 LET

  Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 15 let. Osoba mladší 15 let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

   

  VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Jako subjekt údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu či doplnění, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány a právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace.

  Dále máte právo vznést námitku či stížnost proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu).

  Máte právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založena na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemáte zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti správce.

  Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich práv, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

  Máte dále právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů.

  V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu office@pedag.cz nebo na tel. čísle +420 601 177 178.

  Upozorňujeme, že dle v současné době účinného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze měnit údaje v již vystavené faktuře / daňovém dokladu. Údaje na faktuře / daňovém dokladu je možné změnit jen pokud jste zboží ještě nepřijali.

  Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů.

  Chcete-li využít některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu office@pedag.cz nebo na tel. čísle +420 601 177 178.

  Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete situaci řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím e-mailu office@pedag.cz nebo na tel. čísle +420 601 177 178.

   

  ZÁVĚREČENÁ USTANOVENÍ

  Jako subjekt osobních údajů prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

  Správce prohlašuje, že bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

  Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.