Obchodní podmínky

Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost P & M PEDAG Czech s.r.o., IČO: 027 55 173, DIČ: CZ02755173, se sídlem: U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 330880, jako prodávající (dále též jako „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále též jako „Kupující“).
 2. PRODÁVAJÍCÍ
  • Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti a je podnikatelem.
 • Kontaktní údaje prodávajícího

  Název: P & M PEDAG Czech s.r.o.
  IČ: 027 55 173
  DIČ: CZ 027 55 173
  Se sídlem: U michelského mlýna 1535/8a, 140 00 Praha 4 – Michle
  Kontaktní údaje: Pavel Magnna
  Email: obchod@czpedag.cz
  Telefon: (+420) 775 987 333
  www.pedag.cz

KUPUJÍCÍ

 • Vzhledem k účinné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující podnikatel, nebo také jen podnikatel, je Kupující, který je podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s Prodávajícím považován za podnikatele a platí pro něj pravidla těchto obchodních podmínek a právních předpisů pro podnikatele.
 • Kupující spotřebitel, nebo také jen spotřebitel, je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 1. Kupující podáním objednávky a/nebo potvrzením zakázkového listu a/nebo jiným úkonem, jímž přijímá nabídku na uzavření smlouvy, potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy podrobně seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, jakož i poučení o právu odstoupit od smlouvy, a že s jejich zněním výslovně souhlasí.
 2. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. Odchylky nebo vedlejší ujednání k těmto obchodním podmínkám vyžadují písemnou formu a musí být výslovně potvrzeny oběma smluvními stranami.
 3. Pojmem „Občanský zákoník“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

 

Prodávající tímto sděluje:

 1. a) své kontaktní údaje, a to následující: P & M PEDAG Czech s.r.o.

adresa pro korespondenci: The Flow Building, Václavské náměstí 47, 110 00 Praha

                                                                       e-mail: office@pedag.cz

                                                                       tel.: 601 177 178

 1. b) Náklady na dodání, přepravné bude účtováno nad rámec sjednané kupní ceny.
 2. c) Veškeré platby bude Kupující hradit bezhotovostně, ledaže se smluvní strany výslovně písemně dohodnou jinak.
 3. d) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí Kupující sám.
 4. e) Prodávající požaduje úhradu celé kupní ceny před odevzdáním předmětu kupní smlouvy Kupujícímu.
 5. g) Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů – viz článek IX obchodních podmínek.

 

III. Kupní smlouva

 

Uzavřenou kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

 

 1. Kupní cena a její úhrada

 

 1. Všechny ceny jsou smluvní.
 2. Prodávající upozorňuje a Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že ve sjednané kupní ceně předmětu koupě nejsou zahrnuty náklady na přepravné. Tyto náklady budou Kupujícímu naúčtovány zvlášť, přičemž tyto náklady jsou vyčísleny v nabídce Prodávajícího a Kupující je potvrzuje a akceptuje v objednávce.
 3. Kupní ceny jsou sjednávány v českých korunách.
 4. Před obdržením celé kupní ceny není Prodávající povinen předmět koupě Kupujícímu odevzdat.

 

 1. Dodání předmětu koupě

 

 1. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství.
 2. Předmět koupě bude Kupujícímu odeslán do stanoveného místa dodání.
 3. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat; v takovém případě hradí Kupující rovněž případné náklady na uskladnění a další účelně vynaložené náklady (např. zpětnou či opakovanou dopravu apod.).

 

 1. Odpovědnost za vady

 

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.
 2. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
 3. V případě použitého zboží je Kupující spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti (12) měsíců od převzetí.
 4. Body 1, 2 a 3 tohoto článku se nepoužijí:
 5. a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 6. b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 7. c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 8. d) vyplývá-li to z povahy věci.
 9. Prodávající taktéž neodpovídá mj. za vady způsobené Kupujícím, za vady vzniklé neodborným zacházením /užíváním či nedostatečnou péčí o zboží, popřípadě nedodržení návodu k použití a údržbě.
 10. Kupující bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu koupě předmět koupě prohlédne a přesvědčí se o jeho vlastnostech, jakosti a množství.
 11. Kupující podnikatel je povinen zjevné vady (zjistitelné při řádné prohlídce a dostatečné péči) předmětu koupě Prodávajícímu oznámit nejpozději do tří (3) dnů od převzetí předmětu koupě. Skryté vady je Kupující podnikatel povinen oznámit Prodávajícímu nejpozději do jednoho (1) týdne poté, co je Kupující podnikatel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do tří (3) měsíců po převzetí.
 12. Kupující spotřebitel je povinen zjevné vady (zjistitelné při řádné prohlídce a dostatečné péči) předmětu koupě Prodávajícímu oznámit nejpozději do jednoho (1) týdne od převzetí předmětu koupě.
 13. U vad, jež se případně vyskytnou po předání předmětu koupě, je Kupující spotřebitel povinen tyto Prodávajícímu oznámit do jednoho (1) týdne poté, co je Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však v době dle bodů 2 a/nebo 3 tohoto článku.
 14. V případě, že Kupující výše uvedené lhůty / doby nedodrží, soud mu k námitce Prodávajícího nepřizná právo z vadného plnění.
 15. Případné vady předmětu koupě Kupující oznamuje Prodávajícímu písemně, a to buď poštou a/nebo e-mailem, a to na následující kontakt:

P & M PEDAG Czech s.r.o.

poštovní adresa: The Flow Building, Václavské náměstí 47, 110 00 Praha

e-mail: office@pedag.cz

 1. Reklamované zboží je potřeba odevzdat na adresu: P & M PEDAG Czech s.r.o., Hlavní 565, 691 85 Dolní Dunajovice, za účelem vyřízení reklamace.

ÚDAJE PRO KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITELE

 1. Ve vztahu ke Kupujícímu – spotřebiteli poskytuje Prodávající spotřebiteli rovněž následující údaje / informace (body 12 až 18).
 2. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 2. b) na odstranění vady opravou věci;
 3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 1. NEPODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 1. Nemá-li věc stanovené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 3. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 4. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 5. Pro spotřebitele (člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) platí následující ustanovení: Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na Kupující spotřebitele, kterým se pro účely tohoto článku rozumí výlučně člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavřel s Prodávajícím kupní smlouvu.
 2. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
 3. a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;
 4. b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 5. c) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 6. d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 7. Kupující spotřebitel taktéž nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce vložek do bot v případě, že Kupující vložku / vložky do bot již použil. Kupující musí věnovat maximální pozornost výběru velikosti vložky / vložek do bot.
 8. V případech, na které nedopadají body 2 a/nebo 3 tohoto článku a v případě, kdy Kupní smlouva byla uzavřena distančním způsobem a/nebo mimo prostor obvyklý pro podnikání Prodávajícího, má Kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Prodávající tímto poskytuje Kupujícímu poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, a to v příloze těchto obchodních podmínek.
 9. V případě, že předmětem koupě dle kupní smlouvy bylo jak zboží, ohledně něhož lze odstoupit od smlouvy, tak zboží, ohledně něhož nelze odstoupit od smlouvy, týká se odstoupení od smlouvy vždy pouze a výlučně zboží, ohledně něhož lze od smlouvy odstoupit, a účinky odstoupení od smlouvy se týkají výlučně tohoto zboží. V případě nepoužitých vložek do bot lze odstoupit vždy pouze ohledně páru vložek (nelze samostatně odstoupit ohledně jedné vložky).
 10. Zboží musí spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 11. Pokud se jedná o spotřební zboží (např. krémy, drogistické výrobky, ochranné prostředky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.
 12. Prodávající Kupujícího upozorňuje, že v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 13. Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Náleží-li Prodávajícímu náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku Kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 14. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 15. V případě, že se některá ustanovení tohoto oddílu odlišují od ustanovení obsažených v Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy, mají přednost ustanovení tohoto oddílu.

 

VIII. Výhrada vlastnictví

Prodávající zůstává vlastníkem předmětu koupě až do úplného zaplacení kupní ceny.

 

 

 1. Rozhodné právo a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 2. Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím se uzavírají podle českého práva a práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České republiky s výjimkou kolizních norem mezinárodního práva soukromého. To platí i v případě, že Kupující má sídlo či bydliště mimo území České republiky a/nebo zboží má být dodáváno mimo území České republiky. Touto volbou práva však není jakkoli vyloučena či omezena ochrana spotřebitele – člověka – poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.
 3. Pro všechny eventuální spory mezi Prodávajícím a Kupujícím podnikatelem sjednávají smluvní strany místní příslušnost soudu podle sídla Prodávajícího.
 4. V případě sporu mezi Kupujícím spotřebitelem (člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) a Prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (coi.cz ) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 5. Prodávající doporučuje, aby Kupujícímu nejdříve kontaktovat Prodávajícího za účelem vyřešení nastalé situace.

 

 1. Oddělitelnost

 

Pokud jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nebo se stane neplatným / nevymahatelným / zdánlivým, nebude to mít vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Takovéto neplatné / nevymahatelné / zdánlivé ustanovení bude nahrazeno novým, platným /účinným / vymahatelným ustanovením, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru vyjádřenému původním ustanovením a kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami jako celkem.

 
Příloha

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(POZOR, uplatní se pouze v případech vyjmenovaných v článku VII bod 4 Obchodních podmínek)

 

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1     Do 14 dnů máte právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.2     Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy:

 1. a) Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží; nebo
 2. b) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží; nebo
 3. c) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.

1.3     Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost P & M PEDAG Czech s.r.o., adresa pro doručování: The Flow Building, Václavské náměstí 47, 110 00 Praha, e-mail: office@pedag.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4     Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 1. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1     Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme bezhotovostní převod na Váš bankovní účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2     a)       Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese P & M PEDAG Czech s.r.o., adresa pro doručování The Flow Building, Václavské náměstí 47, 110 00 Praha . Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 1. b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 1. c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:  P & M PEDAG Czech s.r.o., adresa pro doručování: P & M PEDAG Czech s.r.o., Hlavní 565, 691 85 Dolní Dunajovice, e-mail: office@pedag.cz (Oznámení stačí poslat e-mailem).

Oznamuji / oznamujeme, že tímto odstupuji / odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*):

 

 Datum objednání(*) /datum obdržení(*) (Postačí jeden z údajů)

 

Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů

Adresa spotřebitele / spotřebitelů

Podpis spotřebitele / spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.